Biznes

Odpady medyczne – jak z nimi postępować?

Odpady medyczne

Odpady medyczne mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Dlatego procedura postępowania z nimi jest dokładnie uregulowana przepisami prawa. O czym w szczególności powinni wiedzieć wytwórcy odpadów medycznych?

Odpady medyczne – definicja i cele prawidłowego postępowania

Za odpady medyczne uznaje się te odpady, które powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Szczegółowe zasady obchodzenia się z nimi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

W przypadku odpadów medycznych prawidłowe postępowanie ma dwa nadrzędne cele:

  • utrzymać jak najniższą ilość wytwarzanych odpadów medycznych,
  • zredukować stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Do dbania o wypełnienie tych celów zobowiązani są wszyscy pracownicy placówek medycznych i badawczych wytwarzających odpady medyczne, w tym pielęgniarki, położne, pracownicy sekcji utrzymania czystości czy też pracownicy magazynu odpadów.

Jak postępować z odpadami medycznymi? Podział na kategorie

W przypadku odpadów medycznych jedną z najważniejszych kwestią jest ich właściwe przyporządkowanie do jednej z określonych w prawie kategorii. Kwalifikacja do danej grupy przesądza bowiem o rodzaju i zakresie obowiązków, jakie ciążą na wytwórcy śmieci. Odpady medyczne zbiera się selektywnie, zgodnie z obowiązującym podziałem.

  1. Odpady zakaźne. Zalicza się do nich te materiały i sprzęty, które miały kontakt z płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami pacjenta. To odpady niebezpieczne. Dlatego należy je składować w specjalnie wyznaczonych w tym celu pojemnikach z workami, które trzeba wywinąć w taki sposób, aby nie uległy skażeniu. Po opróżnieniu z worków pojemniki dezynfekuje się.

Od zwykłych odpadów zakaźnych należy odróżnić te o ostrych końcach lub krawędziach. Je należy umieszczać w jednorazowych, sztywnych pojemnikach, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne (przecięcia i przekłucia).

  1. Odpady specjalne. To m.in. zużyte świetlówki, powstające w Zakładach Patomorfologii odpady zawierające aceton, formalinę lub toluen czy też opakowania po zużytych odczynnikach chemicznych. W każdym z przypadków procedura postępowania z odpadami jest nieco inna. Najczęściej jednak odpowiednio zabezpieczone trafiają one do magazynu odpadów, skąd są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i utylizowane zgodnie z prawem.
  2. Odpady pozostałe. To np. nieskażone prześcieradła, materiały opatrunkowe, rękawice czy też środki higieniczne, które nie pochodzą od chorych pacjentów. Postępuje się z nimi według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych. Wyjątkiem są niewykorzystane lub przeterminowane leki. W ich przypadku zastosowanie znajduje określona przez placówkę procedura gospodarki lekami.
  3. Odpady komunalne. To odpady gospodarczo-bytowe, zbierane w salach czy też dyżurkach. Wypełnione nimi, szczelnie zamknięte worki najpierw lądują w brudowniku oddziału, a następnie są transportowane do kontenera na odpady komunalnego znajdującego się na zewnątrz placówki.

Istnieje również cała kategoria odpadów, które mogą być ponownie wykorzystane. Zalicza się do nich m.in. makulaturę, papier, żelazo czy też stal. Wymienione śmieci składuje się w specjalnych boksach na terenie placówki medycznej, skąd są odbierane przez wyspecjalizowane podmioty.

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, pojemniki i worki z odpadami medycznymi muszą mieć widoczne oznakowanie identyfikujące. Dopuszcza ono również możliwość wstępnego magazynowania odpadów medycznych w urządzeniu chłodniczym. Oczywiście, zgodnie z określonymi warunkami.

Odpady medyczne mogą być groźne dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie dziwi więc fakt, że ich zbiórka, magazynowanie, transport i utylizacja muszą odbywać się zgodnie z prawem. Wdrożenie zasad nie tylko pozwoli uniknąć kar, ale i zadbać o bezpieczeństwo ludzi i przyrody.

źródło: ekometitum.pl

Podobne artykuły
Biznes

Szybszy zwrot z inwestycji: Jak zakup używanej sprężarki może skrócić czas zwrotu z inwestycji w porównaniu z nowym sprzętem?

Biznes

Pomiar emisji i edukacja ekologiczna: Dlaczego jest to istotne dla społeczeństwa

Biznes

Przesyłki drobnicowe z Chin — jaki środek transportu wybrać?

Biznes

Logistyka a transport międzynarodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *